Algemene Voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN COMPANIONSHIP B.V.  

Op alle rechtsverhoudingen tussen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Companionship B.V., verder te noemen ‘Companionship’, statutair gevestigd te Haarlem en haar relaties zijn deze Algemene Voorwaarden (verder te noemen “Algemene Voorwaarden”) van toepassing (KvK nummer: 80112390). Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden wordt vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan haar relaties (digitaal) ter hand gesteld. De tekst van deze Algemene Voorwaarden is te downloaden op de website van Companionship: www.companionship.nl. Companionship stelt op verzoek de tekst van deze Algemene Voorwaarden kosteloos ter beschikking. 

Definities
Companionship: de gebruiker van de Algemene Voorwaarden, KvK nummer: 80112390.

Arrangement/Membership: overeenkomst tussen een member en een aan Companionship verbonden companion, die een gezelschapsdienst aanbiedt, op basis van vrijwilligheid.

Overeenkomst: een arrangement en alle overeenkomsten die Companionship met een companion sluit, op basis van vrijwilligheid.

Member: de door Companionship toegelaten natuurlijk persoon, die tenminste de leeftijd van 40 jaren heeft bereikt en die op zoek is naar gezelschap, al dan niet met fysiek contact en/of intimiteit.

Companion: de door Companionship toegelaten natuurlijk persoon, die tenminste de leeftijd van 40 jaren heeft bereikt en die beschikbaar is om gedurende drie uren of meer een member gezelschap te houden, al dan niet met fysiek contact en/of intimiteit.

Profiel: gegevens en foto(‘s) van een companion. 

Uitgangspunten
De kernwaarden van Companionship zijn vrijheid, rechtvaardigheid, respect, saamhorigheid/verbinding, duurzaamheid, vitaliteit en authenticiteit.  

DEEL A. ALGEMEEN

1.      Aanbieding en overeenkomst
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van
toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Companionship diensten van welke aard ook levert, ook indien deze diensten niet(nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
1.2 Companionship is bevoegd in het geval dit naar haar inzicht noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van diensten van derden. Companionship sluit hiervoor overeenkomsten af met de door haar ten behoeve van de members en companions ingehuurde derden. Voor wat betreft die diensten verricht door een door Companionship ingehuurde derde zullen de voorwaarden van die derden niet van toepassing zijn, maar deze Algemene Voorwaarden, met terzijdestelling van de voorwaarden van die derden.
1.3 Voor zover derden bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zijn de members c.q. companions gehouden in alle redelijkheid mee te werken aan van de overeenkomst met die derden.
1.4 In het geval partijen eerder een overeenkomst hebben gesloten met toepassing van onderhavige Algemene Voorwaarden, dan zijn op toekomstige, opeenvolgende overeenkomsten steeds deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat een of meer bepalingen niet van toepassing zijn. 

2.      Prijzen en betaling

2.1 Alle prijzen en tarieven zijn inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders aangegeven, en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd. Companionship stelt de tarieven en prijzen vast voor de door haar te verrichten activiteiten (zoals bijv. fotoshoots).
2.2 Companionship is gerechtigd door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van ten minste een maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen. De member/de companion is alsdan gerechtigd om binnen tien werkdagen na de bedoelde kennisgeving het arrangement schriftelijk te beëindigen tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de prijswijziging in werking zou treden. Daarnaast kunnen de tarieven jaarlijks worden gecorrigeerd op basis van de Dienstenprijsindex (DPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), zoals in het Statistisch Bulletin gepubliceerd.
2.3 Alle betalingen aan Companionship vinden plaats uiterlijk 48 uren voorafgaande aan de reservering, bij gebreke waarvan de reservering vervalt. Alle overige betalingen vinden plaats binnen 14 dagen na factuurda­tum. De companion betaalt de fotoshootkosten voorafgaand aan de fotoshoot. Companionship kan te allen tijde een vooruitbetaling verlangen.
2.4 Betaling vindt steeds plaats zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, tenzij door partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeenge­ko­men. 
2.5 Al hetgeen de member betaalt strekt eerst tot voldoening van de verschul­digde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de openstaande facturen.
2.6 Indien de member de verschuldigde bedragen niet binnen de overeenge­ko­men termijn betaalt, vervalt diens reservering. Daarnaast blijft de member het bedrag verschuldigd, te vermeerderen met een contractuele rente van 2,2% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het openstaande bedrag totdat Companionship algehele betaling heeft ontvangen. Indien de member na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vor­dering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de member naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 400,-.
2.7 Er vindt geen restitutie van door de member reeds betaalde bedragen plaats. 

3.      Vertrouwelijkheid
3.1 Elk der partijen gaat ermee akkoord dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie geheim zal blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zoals de gegevens die via de website zijn vergaard, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.
3.2 Companionship zal opgegeven persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de overeenkomst, een en ander met inachtneming van de privacy bepalingen. Hiertoe hanteert zij een Privacystatement. 

4.      Medewerking door member/companion
4.1 De member/de companion zal Companionship steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttig een noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen, ook aan door Companionship ten behoeve van het arrangement ingehuurde derden, waaronder het verstrekken van actuele gegevens, wensen en een duidelijke zoekopdracht/profiel etc. Gelet op de door Companionship te leveren diensten is de member/de companion verplicht meteen wijzigingen in adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, wijziging in de BTW-positie van de companion aan Companionship door te geven, onder vrijwaring van Companionship voor enkele aansprakelijkheid terzake. De member/de companion staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Companionship verstrekte gegevens en informatie.
4.2 Indien de member/de companion aan Companionship informatiedragers, elektronische bestanden etc. verstrekt, draagt deze de zorg, die mag worden verwacht, dat de informatiedragers en elektronische bestanden vrij zijn van virussen en defecten.
4.3 Partijen zullen geen gebruik maken van de bemiddeling door Companionship voor ongepaste, onrechtmatige of anderszins verboden doeleinden dan wel doeleinden die in strijd zijn met de uitgangspunten van Companionship.
4.4 Indien de member/de companion zijn/haar verplichtingen uit dit artikel of op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Companionship het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeen­komst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens ge­bruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van Companionship tot uitoefening van enig ander wettelijk recht. 

5.      Intellectuele eigendomsrechten
5.1 Alle (intellectuele)eigendomsrechten met betrekking tot www.companionship.nl, zoals maar niet beperkt tot, het websiteontwerp, de vormgeving, de handelsnamen en merken en de content van het arrangement - maar met uitzondering van het inhoudelijke profiel van de companions - komen toe aan Companionship. De member/de companion zal zich onthouden van elke inbreuk op deze rechten, waaronder begrepen het mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Companionship openbaar maken, bewerken, verveelvoudigen, kopiëren, of anderszins(her)gebruiken van (een deel van) de website. De member/de companion verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Een aan de member/de companion toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.
5.2 De companion staat ervoor in dat de door hem op www.companionship.nl geplaatste gebruikerscontent (profiel) geen inbreuk maakt op (intellectuele)eigendomsrechten van derden en vrijwaart Companionship zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden ter zake en voor alle schade (inclusief alle kosten) die Companionship in verband met dergelijke aanspraken lijdt. Door het uploaden/aanleveren van het profiel geeft de companion Companionship het onherroepelijke recht om deze zonder betaling van enige vergoeding aan de companion openbaar te maken, te bewerken, te verveelvoudigen, te kopiëren en/of anderszins te (her)gebruiken in het kader van de door Companionship te verlenen diensten. Companionship is (derhalve) onder meer gerechtigd om de foto van de companion zoals geplaatst in zijn/haar profiel te gebruiken in banners en andere uitingen.
5.3 Het is een member zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) niet toegestaan om direct of door derden op www.companionship.nl gepubliceerde gebruikerscontent, waaronder de profielen/foto’s van de companions op enige wijze openbaar te maken, te bewerken, te verveelvoudigen, te kopiëren of anderszins te (her)gebruiken. 

6.      Geen garantie, aansprakelijkheid
6.1 Companionship zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen om voor een member een geschikte companion te vinden op basis van de door het member aangegeven informatie en wensen, maar kan niet garanderen dat dit in alle gevallen ook lukt. Companionship streeft naar het tot stand brengen van respectvolle contacten tussen members en companions, via haar platform. Companionship is niet verantwoordelijk voor het gedrag van een member of companion, noch voor hetgeen tussen hen plaatsvindt, na het via Companionship tot stand gebrachte contact tussen de member en de companion. 
6.2 Companionship garandeert uitdrukkelijk niet dat:
a. het arrangement/de overeenkomst resulteert in het vinden van een (succesvolle) match met een companion en vice versa;
b. de op www.companionship.nl gepubliceerde content en gebruikerscontent juist en/of volledig is dan wel geschikt is voor het doel waarvoor deze wordt gebruikt;
c. de werking van www.companionship.nl foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen of voor zover noodzakelijk voor reparaties en behoudens veroorzaakt door overmacht. Companionship spant zich ervoor in het platform/website van www.companionship.nl zorgvuldig te onderhouden en vrij van virussen te houden. 
6.3 Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Companionship, is Companionship niet aansprakelijk voor (de gevolgen van):
a. ontwrichting van een bestaande of nieuwe relatie ten gevolge van het aangaan van het arrangement;
b. gebruikmaking van op www.companionship.nl gepubliceerde informatie, waaronder expliciet de profielen van de companions;
c. uitval en/of onbereikbaarheid van de website www.companionship.nl;
d. immateriële of materiële schade als gevolg van (fysieke) contacten en afspraken voortvloeiende uit de inspanningen van Companionship. Companionship is uitdrukkelijk geen partij bij het tot stand komen van contacten en eventueel daaruit voortvloeiende afspraken tussen member/companion;
e. geschillen ontstaan tussen de member en de companion. Companionship treedt slechts op als bemiddelaar;
f.  schade die member/companion mogelijk lijdt door tekortkomingen van Companionship en/of diens(niet-)ondergeschikte hulppersonen en/of derden bij uitvoering van enige tussenpartijen gesloten overeenkomst, tenzij die schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Companionship.

6.4 De aansprakelijkheid van Companionship wegens toerekenbare tekortkoming in de na­koming van de overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien member/companion haar onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Companionship ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplich­tingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Companionship in staat is adequaat te reageren.
6.5 De aansprakelijkheid van Companionship is in elk geval beperkt
tot directe schade aan zaken en tot ten hoogste een bedrag van € 1.000,- per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde oorzaak. Companionship is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen reputatieschade, gevolgschade, gederfde winst of geleden verlies.
6.6 Companionship heeft zich tegen bedrijfsaansprakelijkheid verzekerd bij Nationale Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. te Den Haag tot een verzekerde som van € 2.500.000,00 per aanspraak en met een maximale dekking van € 5.000.000,00 per verzekeringsjaar.
6.7 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Companionship zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient. 

7.      Overmacht
7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Companionship geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, ziekte bij Companionship en andere stagnatie in de normale gang van haar onderneming en/of toeleveranciers, stakingen bij of in gebreke blijven van toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in de door derden geleverde technologie, overheidsvoorschriften die de uitvoering van de diensten onmogelijk of bezwaarlijk maken, buitengewone weersomstandigheden, brand- milieu- en natuurrampen, oorlog, aanslagen van terroristen etc. In dat geval worden de verplichtingen van Companionship opgeschort tot op het moment dat Companionship alsnog instaat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat Companionship in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat zij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.
7.2 Indien een overmachtsituatie langer dan vijf maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëin­digen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets zullen zijn verschuldigd. 

8.      Toepasselijk recht en geschillen
8.1 De overeenkomsten tussen Companionship en member/companion worden beheerst door Nederlands recht. 
8.2 Geschillen welke tussen Companionship en member/companion mochten ontstaan naar aan­leiding van een tussen partijen gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, wor­den beslecht door de bevoegde Rechtbank, afhankelijk van de absolute competentie de Rechtbank zelf of haar Sector Kanton, een en ander onverminderd het recht van partijen een voorlopige voor­ziening te vragen en onverminderd het recht der partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen.    

DEELB. MEMBERS

9.      Toetreding, registratie en membership
9.1 Een member dient tenminste 40 jaar oud te zijn en de uitgangspunten van Companionship voor haar dienstverlening te onderschrijven.Het is niet toegestaan zich onder een andere naam in te schrijven/te registreren dan wel anderszins een valse identiteit aan te nemen.
9.2 Het membership is individueel, persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is toegestaan zich als couple in te schrijven. Per persoon c.q. couple is er één inschrijving mogelijk.
9.3 Companionship is gerechtigd ter controle van de inschrijving of nadien een kopie van het identiteitsbewijs van de (aspirant-)member te verlangen.
9.4 Companionship behoudt zich het recht voor een aanvraag tot membership te weigeren, desnoods zonder opgave van redenen.
9.5 Companionship behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de voor haar geldende inschrijvingsvereisten te wijzigen c.q. nadere voorwaarden te stellen aan het membership. 

10.    Het arrangement (membership)
10.1 Het membership geeft toegang tot het online bemiddelingsplatform van Companionship, dat mensen van veertig-plus met elkaar verbindt. Companionship spant zich in om voor een member een companion te vinden op basis van de door de member aangegeven wensen en eisen (high level services). Het is de member niet toegestaan het membership te gebruiken voor andere doeleinden, waaronder voor het verrichten van onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die, naar de mening van Companionship, in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. 
10.2 Het membership is voor eigen risico van de member. Dat wil zeggen dat de member na de bemiddeling door Companionship zelf verantwoordelijk is voor de invulling van het met de companion te beleven arrangement, waaronder het op respectvolle wijze omgaan met de companion en, onder andere, de mate waarin hij/zij persoonlijke informatie verstrekt aan een companion. 
10.3 Na het ingaan van het membership zal Companionship een zoekopdracht uitzetten binnen de bij haar ingeschreven companions.
10.4 De member kan een reservering doen voor een companion op basis van diens beschikbaarheid. Iedere reservering omvat tenminste drie uren. Bij de bevestiging van Companionship van die reservering ontvangt de member de daarop betrekking hebbende factuur, waarvan de betaling ontvangen moet zijn uiterlijk 48 uren voorafgaande aan de reserveringsdatum, bij gebreke waarvan de reservering vervalt. 
10.5 Companionship heeft slechts de verplichting zich naar beste weten en kunnen in te spannen voor een succesvolle bemiddeling en heeft niet de verplichting een bepaald resultaat te leveren. De companion die de dienstverlening uitvoert, bepaalt zelfstandig wat deze de member als dienstverlening aanbiedt en hoe deze daaraan uitvoering geeft. Daarnaast mag de companion een member altijd weigeren. De companion is niet verplicht positief in te gaan op de door de member aangegeven wensen en diens verzoeken eventuele extra diensten uit te voeren.
10.6 De member onderschrijft de vrijheid van de companion hem of haar op voorhand of bij aanvang van de dienstverlening te weigeren, dat een companion gerechtigd is de fysieke en/of intieme handelingen op ieder moment te onderbreken, af te breken, uit te stellen of definitief te stoppen, zonder dat de member hiervoor door Companionship gecompenseerd zal worden.
10.7 De member behandelt de companion met respect en houdt rekening met de companion, binnen de eigen normen en waarden. Wederzijds respect is daarbij het uitgangspunt. 

11.    Beëindiging van het arrangement/membership
11.1 Aan de member komt de bevoegdheid tot ontbinding van het arrangement/membership slechts toe indien Companionship, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit het arrangement/membership.
11.2 Partijen kunnen het arrangement/membership op ieder moment door schriftelijke opzegging beëindigen met inachtneming van tenminste een maand. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
11.3  Companionship is gerechtigd het arrangement/membership per direct buitengerechtelijk tussentijds te beëindigen indien:
a.  de member een of meer van zijn of haarverplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden of anderszins, niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt;
b.  de member in strijd handelt met wettelijke
voorschriften;
c.  de member verdacht wordt van, dan wel veroordeeld is wegens het plegen van een strafbaar feit;
d.  Companionship naar haar oordeel één of meerdere gegronde klachten over het gedrag van de member heeft ontvangen;
e.  de member gebruik heeft gemaakt van Companionship voor ongepaste, onrechtmatige of anderszins verboden doeleinden;
f.   er sprake is van het zonder toestemming van
Companionship aangaan van betaalde transacties met companions van
Companionship;
g.  de member (voorlopig) surséance van betaling wordt
verleend, in staat van faillissement is komen te verkeren of indien de
wettelijke schuldsanering op hem of haar van toepassing wordt geacht;
h.  de member in strijd handelt met de uitgangspunten van Companionship;
i.   Companionship haar activiteiten geheel of gedeeltelijk besluit te gaan staken.         

Companionship is bij in deze omschreven gevallen nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.  

DEEL C. COMPANIONS

12.    Toetreding en registratie
12.1  Een companion voldoet o.a. aan de navolgende kwalificaties:
-      hij of zij heeft tenminste de leeftijd van 40 jaar bereikt
-      hij of zij onderschrijft de uitgangspunten van Companionship voor haar dienstverlening
-      minimaal hbo werk- en/of denkniveau
-      woonachtig in Nederland
-      vloeiend Nederlands, minimaal vloeiend mondeling Engels. Andere talen zijn een pré.
-      empathisch en discreet
-      gastvrije en sociale instelling
-      open minded en brede interesse
-      goed kunnen luisteren en een gesprek opgang houden
-      respect hebben voor andere opvattingen/achtergronden
-      het belang van persoonlijke groei en vitaliteit onderkennen en toepassen
-      de bereidheid om zich verder te ontwikkelen
-      je hebt geen bezwaar tegen eventueel fysiek contact en/of intimiteit, zolang je daarover zelf beslist
-      probleemloos in de omgang met een (fysieke) beperking om kunnen gaan
-      er elegant, goed verzorgd uitzien. Maten staan in verhouding tot elkaar
-      bij voorkeur niet rokend
12.2  Een inschrijving als companion bij Companionship is persoonlijk en niet overdraagbaar.
12.3  Voor aanmelding als companion dient een kandidaat na een selectieprocedure door Companionship te zijn toegelaten. Het is toegestaan in het profiel een andere naam te hanteren, zolang de naam en identiteit bij Companionship maar bekend is. De inschrijving als companion gaat in zodra Companionship dit aan de (aspirant-)companion heeft bevestigd, en wel na aanvaarding van de offerte/overeenkomst van Companionship en toezending van het profiel. Een fotoshoot van de companion maakt deel uit van de inschrijving. De foto’s worden na volledige betaling van de fotoshoot, eigendom van de companion.
12.4 Companionship is gerechtigd ter controle van de inschrijving of nadien een kopie van het identiteitsbewijs van de (aspirant-) companion te verlangen. 
12.5 Companionship behoudt zich het recht voor een inschrijvingsaanvraag tot companion te weigeren, desnoods zonder opgave van redenen. 
12.6 De companion is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het eigen profiel, dat wil zeggen: de companion geeft wijzigingen door aan Companionship die ze verwerkt.
12.7 Companionship behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de voor haar geldende inschrijvingsvereisten te wijzigen c.q. nadere voorwaarden te stellen aan de inschrijving van de companion.
12.8 De companions werken volledig op zelfstandige basis en leveren hun diensten uit eigen vrije wil. Zij zijn noch in loondienst van Companionship, noch hebben zijeen exclusiviteitscontract met haar. Companions bepalen in overleg met Companionship hun tarief.
12.9 Companions zijn vrij om met een member afspraken te maken over de invulling van het arrangement, na bemiddeling door Companionship. Companionship treedt hier niet in en is daarbij geen partij. Companionship bemiddelt en faciliteert. Companions zijn daarbij vrij in hun kledingkeuze, welke diensten zij verlenen en de wijze waarop zij die diensten verlenen. Wel worden companions geselecteerd met inachtneming van het uitgangspunt dat ieder mens behoefteheeft aan contact en dat companions voldoen aan een hoog service level. 

13.    Inhoud dienstverlening
13.1 Companionship zal zich ervoor inspannen om de ingeschreven companion in contact te brengen met haar member/members, op basis van de door die member /die members en de companion aangegeven wensen en eisen (high level services). Het is aan de companion en die member na de bemiddeling door Companionship zelf hoe hij of zij de dienstverlening inricht, uitvoert en de mate waarin hij/zij persoonlijke informatie verstrekt aan een member.
13.2 Het is de companion niet toegestaan een inschrijving te gebruiken voor andere doeleinden, waaronder voor het verrichten van onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die, naar de mening van Companionship, in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden.
13.3 Companions hebben toegang tot exclusieve producten en diensten van de partners van Companionship. Zij worden desgewenst uitgenodigd voor events.
13.4 Een companion is niet in dienst van Companionship. Een companion is volstrekt vrijbij het aangaan van overeenkomsten met members, een companion kan beslissen wel of niet een aanbod te doen of in te gaan op een aanbod van een member, een companion stelt na overleg met Companionship zijn/haar eigen uurtarief vast, alsmede welke dienstverlening en de wijze waarop deze dienstverlening plaatsvindt. Companionship faciliteert de betaling aan de companion door afdracht van hetgeen zij van de member ontvangt aan de companion door te betalen onderinhouding van hetgeen hem/haar toekomt, te vermeerderen met de BTW en voorzien van een deugdelijke afrekenfactuur per reservering. Een companion is zelfverantwoordelijk voor de afdracht van verschuldigde belastingen, eventuele sociale premies, alsmede voor het aangaan van de benodigde verzekeringen, eventueel benodigde (tewerkstellings)vergunningen, eventuele opgaaf aan een uitkeringsinstantie, zoals het UWV en bovenal zijn of haar eigen veiligheid, gezondheid en (hygiënische) werkomgeving. Companionship kan hierbij wel advies geven. 
13.5 Ofschoon Companionship zich tot het uiterste zal inspannen voor een zorgvuldige bemiddeling, kan zij niet garanderen dat de companion mogelijk klachten heeft over de member. Companionship heeft hiervoor een klachtenformulier ontworpen op basis waarvan zij graag op de hoogte wordt gebracht van een eventuele klacht, zodat zij daarmee in de toekomst rekening kan houden of de member de toegang tot verdere bemiddeling kan ontzeggen. Een klacht wordt vertrouwelijk behandeld en zeer serieus genomen. Het klachtenformulier is op aanvraag beschikbaar. 
13.6  Companionship heeft een vertrouwenspersoon aangesteld. Deze vertrouwenspersoon heeft tot taak als aanspreekpunt te fungeren voor de klager, die met ongewenst gedrag, agressie, intimidatie, discriminatie en/of geweld wordt geconfronteerd. Zo nodig verwijst de vertrouwenspersoon de klager door naar andere hulpverleningsinstanties en zorgt hij ervoor dat het vertrouwelijke karakter van de hem ter beschikking gekomen informatie gewaarborgd blijft. De vertrouwenspersoon brengt advies uit aan Companionship over eventueel te nemen beleidsmaatregelen ten behoeve van de bestrijding van ongewenst gedrag, agressie en/of geweld, waarbij vanzelfsprekend de anonimiteit en het vertrouwelijk karakter van klager gewaarborgd blijven. 

14.    Beëindiging van de inschrijving als companion
14.1 Aan de companion komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst (inschrijving als companion) slechts toe indien Companionship, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
14.2 Indien een overeenkomst welke naar zijn aarden inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en door schriftelijke opzegging worden beëindigd met inachtneming van tenminste een maand. Indien de overeenkomst voor bepaalde duur is aangegaan, wordt deze stilzwijgend met eenjaar verlengd en is deze tussentijds schriftelijk opzegbaar met inachtneming van tenminste een maand. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
14.3 Companionship is gerechtigd de inschrijving per direct buitengerechtelijk tussentijds te beëindigen indien:
a.  de companion een of meer van zijn/haarverplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden of anderszins, niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt;
b.  de companion in strijd handelt met wettelijke voorschriften;
c.  de companion verdacht wordt van, dan wel veroordeeld is wegens het plegen van een strafbaar feit;
d.  Companionship naar haar oordeel één of meerdere
gegronde klachten over het gedrag van de companion heeft ontvangen;
e.  de companion gebruik heeft gemaakt van Companionship voor ongepaste, onrechtmatige of anderszins verboden doeleinden;
f.   er sprake is van het zonder toestemming van Companionship aangaan van betaalde transacties met members van Companionship;
g.  de companion (voorlopig) surséance van betaling wordt verleend, in staat van faillissement is komen te verkeren of indien de wettelijke schuldsanering op hem/haar van toepassing wordt geacht;
h.  de companion in strijd handelt met de uitgangspunten van Companionship;
i.   Companionship haar activiteiten geheel of gedeeltelijk besluit te gaan staken.         

Companionship is in deze omschreven gevallen nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. 

Versie maart 2022


CONTACT