PrivacystatementPRIVACYSTATEMENT VAN COMPANIONSHIP B.V.  

ALGEMEEN


Companionship B.V., hierna te noemen Companionship, waarborgt de privacy van de gebruikers van haar bemiddelingsplatformdiensten (hierna te noemen diensten). Companionship vindt veiligheid en privacy van gebruikers belangrijk. Companionship handelt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan haar stelt. In dit privacystatement worden het beleid en de uitgangspunten uiteengezet bij de verschillende manieren waarop Companionship persoonsgegevens verzamelt en de doeleinden waarvoor gegevens kunnen worden gebruikt. Omdat Companionship haar diensten blijft ontwikkelen en verbeteren, kan het zijn dat dit privacystatement wordt aangepast. Companionship publiceert dan ook steeds de meest actuele versie op haar website: www.companionship.nl. Companionship is verantwoordelijk voor alle hieronder genoemde verwerkingen van persoonsgegevens.

1.  GRONDSLAG VOOR HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Companionship verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dat doet zij met de navolgende doeleinden:
1. om de overeengekomen diensten te kunnen leveren, het bemiddelen en het afhandelen van reserveringen en om u daarover te informeren
2. het afhandelen van uw betaling of vergoedingen
3. om analyses uit te voeren en rapportages op te stellen ter verbetering van onze werkwijze
4. om u te informeren over producten, evenementen, aanbiedingen en acties van Companionship, de nieuwsbrief
5. om uw gedrag op de website te analyseren ter verbetering van de website en ons aanbod van diensten/producten af te stemmen op uw voorkeuren
6. om informatie over u te verstrekken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving
7. om te controleren of u aan uw (betalings)verplichtingen kunt voldoen alsmede ter controle van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst
8. om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren
9. om uw identiteit te verifiëren en fraude tegen te gaan.

2.  DE VERSCHILLENDE MANIEREN WAAROP COMPANIONSHIP PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT EN VERWERKT, GEKOPPELD AAN DE DOELSTELLINGEN

2.1 (OP MAAT) TE LEVEREN DIENSTEN AAN EEN MEMBER

Als u een reservering plaatst voor een dienst te leveren door een companion, vragen wij u bepaalde gegevens op te geven en zullen wij zelf bepaalde gegevens registreren. De grondslag hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst, te weten: uw verzoek om een companion te reserveren. Het gaat hierbij onder meer om de volgende (persoons)gegevens:
· E-mailadres
· Naam, adres, postcode en woonplaats
· Telefoonnummer
· Geslacht
· Leeftijd
· Eventuele seksuele voorkeur
· Opleiding(sniveau)
· Kopie identiteitsbewijs (het burgerservicenummer (BSN) mag onleesbaar zijn). De kopie van het identiteitsbewijs wordt vernietigd zodra de controle is uitgevoerd.
· Bank- en betaalgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat wij u goed kunnen adviseren en gebruiken de gegevens verder voor de volgende doeleinden: 1 t/m 4, 6, 7 en 9.

2.2 (OP MAAT) TE LEVEREN DIENSTEN AAN EEN COMPANION

Als een companion zich aan Companionship verbindt, teneinde via de online bemiddeling diensten aan te bieden aan members, vragen wij u bepaalde gegevens op te geven en zullen wij zelf bepaalde gegevens registreren. De grondslag hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst, te weten: om te bemiddelen bij het vinden van een member die uw dienst afneemt.
· E-mailadres
· Naam, adres, postcode en woonplaats
· Telefoonnummer
· Geslacht, leeftijd, lengte, figuur/kledingmaat, gewicht, haarkleur, kleur ogen, huidskleur, nationaliteit, tattoos (waar en hoeveel), piercings (waar en hoeveel), talen, beroep, werkterrein, al dan niet rokend
· Gevestigd, regio
· Eventuele seksuele voorkeur
· Opleiding(sniveau)
· Kopie identiteitsbewijs (het burgerservicenummer (BSN) mag onleesbaar zijn)
· Bank- en betaalgegevens.Wij bewaren deze gegevens zodat wij u goed kunnen adviseren en gebruiken de gegevens verder voor de volgende doeleinden: 1 t/m 4, 6, 7 en 9.

2.3 GEBRUIK VAN WEBSITE: WWW.COMPANIONSHIP.NL

Bezoek aan de website

Als u de Companionship website bezoekt, verzamelen wij door middel van cookies bepaalde gegevens over u. Dit doen wij onder andere om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verhogen en om de website te beveiligen. Lees meer in de Disclaimer die Companionship hanteert. Wij gebruiken de gegevens die wij verkrijgen in het kader van uw gebruik van de website voor de volgende doeleinden: 5 en 8.

Aanmelden companion via de website

Een aspirant companion kan zijn of haar interesse voor aansluiting bij Companionship kenbaar maken via de contactpagina of via info@companionship.nl. Daarmee verwerkt en bewaart Companionship de reactie en het cv van de aspirant companion. Companionship behandelt de informatie die een aspirant companion verstrekt vertrouwelijk en zorgvuldig. De grondslag hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst, te weten: u na toelating als companion te bemiddelen bij het vinden van een member. Wij gebruiken deze gegevens verder voor de volgende doeleinden: 1, 3, 4, 6 en 9.

Profiel van de companion op de website

Na een succesvolle selectie zal Companionship een profiel aanmaken voor op de website. De grondslag hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst, te weten: u te bemiddelen bij het vinden van een member. Daarmee verwerkt en bewaart Companionship navolgende persoonsgegevens van de companion:
· E-mailadres
· Naam, adres, postcode en woonplaats
· Telefoonnummer
· Geslacht, leeftijd, lengte, figuur/kledingmaat, gewicht, haarkleur, kleur ogen, huidskleur, nationaliteit, tattoos (waar en hoeveel), piercings (waar en hoeveel), talen, beroep, werkterrein, al dan niet rokend
· Gevestigd, regio
· Eventuele seksuele voorkeur
· Opleiding(sniveau)
· Kopie identiteitsbewijs (het burgerservicenummer (BSN) mag onleesbaar zijn)
· Bank- en betaalgegevens

Wij gebruiken deze gegevens verder voor de volgende doeleinden: 1, 3, 4 en 6.

2.4 SOCIALE MEDIA

Companionship zal op verschillende sociale media aanwezig zijn om u te kunnen blijven inspireren zoals LinkedIn, Facebook, Instagram, Pinterest en YouTube. Als u Companionship volgt via sociale media, of communiceert met of over Companionship via sociale media, verwerken wij de volgende gegevens zodat wij de inhoud van onze sociale media-activiteiten zoveel mogelijk kunnen optimaliseren:
· Profielinformatie van het betreffende sociale medium
· De bekeken en geplaatste content en berichten met betrekking tot Companionship
· In het platform opgeslagen metadata

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 3, 4 en 8.

3. VERSTREKKING GEGEVENS AAN DERDEN

Companionship maakt gebruik van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken, maar zal dit altijd doen in overeenstemming met dit privacystatement. Deze derden treden hierbij op als (sub)bewerker voor Companionship. Companionship draagt de eindverantwoordelijkheid en zal zich inspannen te bewerkstelligen dat deze derden ook voldoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen in acht nemen, namelijk door middel van het aangaan van verwerkersovereenkomsten met die derden. Met bedrijven die klantengegevens verwerken in onze opdracht, sluit Companionship een verwerkersovereenkomst, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dit betekent onder andere dat deze derden de persoonsgegevens alleen voor Companionship mogen verwerken.Voor het overige verstrekt Companionship alleen gegevens aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien zij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen belangen.

4. BEWAARTERMIJNEN

Companionship bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de wet niet langer dan noodzakelijk. De fysieke en digitale gegevens worden in elk geval uiterlijk zeven jaren bewaard in het geval er geen dienstverlening meer heeft plaatsgevonden.  

5. INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt daartoe een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@companionship.nl.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie of scan van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie of scan uw burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Companionship zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek inhoudelijk reageren.

6. BEVEILIGING

Companionship heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of oneigenlijke verwerking. Wij hebben diverse beveiligingsmaatregelen getroffen om onbevoegde toegang te voorkomen en bewaken permanent op diverse punten deze beveiligingsmaatregelen.De gebruikersdata worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn in Nederland. Tevens wordt er geregistreerd wie toegang heeft gehad tot de persoonsgegevens. Een beperkte groep medewerkers van Companionship heeft toegang tot de persoonsgegevens van de companion en member op basis van zijn of haar functiebeschrijving. Die medewerkers die toegang hebben tot de klantendata worden vooraf getraind en geïnstrueerd hoe zij met de persoonsgegevens om dienen te gaan en er rust een geheimhoudingsplicht op hen.

7.   WIJZIGEN PRIVACYSTATEMENT

Companionship behoudt zich het recht voor dit privacystatement te wijzigen. De meest recente versie staat op haar website.

8.   CONTACT

Indien u vragen heeft over uw privacy en over hoe wij met uw privacy omgaan, kunt u contact opnemen met ons via:
Companionship B.V.
Postbus 25
2240 AA Wassenaar
Telefoon: 06 - 482 214 44
E-mail: info@companionship.nl  

Communicatie per e-mail
Neem, indien u in de toekomst geen e-mails van ons wilt ontvangen, contact met ons op via het hierboven vermelde adres.

Communicatie per brief
Als u uw adres heeft doorgegeven, zal Companionship u alleen de informatie daarop verstrekken die is aangevraagd.

Versie maart 2022


CONTACT